cover ridเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และ ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา

THA2019 conference 2เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับเชิญเป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการส่วนย่อย ในงานประชุมระดับนานาชาติ

THA2019 2

เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ

TaiwanThai 2

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ-ภัยพิบัติ ในประเทศไทยและไต้หวัน

cover eec

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการ สายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Chula 05

ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และแบบจำลองกายภาพในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ

DPT 01

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คุณธเนศ บำรุงชีพ กรรมการบริหารอาวุโส และคุณจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตัวแทนกลุ่มบริษัท ปัญญา กรุ๊ป

Go to top