• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรและ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาหลากหลาย สาขาวิชาชีพ รวมทั้งการให้บริการในการบริหารจัดการแก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กร ระหว่างประเทศ

 

เกี่ยวกับเรา

โครงการของเรา

บริษัทฯ เป็นผู้ศึกษาโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ งานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง งานด้านคมนาคมงานระบบประปา งานอนุรักษ์พลังงาน งานบริหารจัดการภัยพิบัติ งานพัฒนาการท่องเที่ยว และงานด้านอื่นๆ ดังนี้

 

 

โครงการของเรา

บริการของเรา

บริษัทฯ ให้บริการในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุดโครงการ โดยเน้นคุณภาพและความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ หรือ หน่วยงานเอกชน ดังมีขอบเขตการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 

ขอบเขตการให้บริการของเรา

หน่วยงานที่ให้บริการ

ด้วยเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการในงานศึกษาโครงการอย่างรอบด้าน โดยได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ทั้งเป็นแรงผลักดันในด้านพัฒนางาน และ ความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป 

 

 

หน่วยงานที่ให้บริการ

ผลงานของเรา

«
»

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top