1015 BangNamChuet 04โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการสำรวจและออกแบบ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

1008 chi 06โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 2) เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1-2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1008 chi 05โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประดับเงินและห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

0604 Marine 0204 มิถุนายน 2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

0409 Ubon 0209 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

0408 Ubon 0408 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

0408 Ubon 0308 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

Go to top