Bangkok 0130 มีนาคม 2564 ทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจาก Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์

0309 HuayLuang 309 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การศึกษาจัดทำแผนหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง

0308 HuayLuang 0108 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การศึกษาจัดทำแผนหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง

stage2 805 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับ

0304 WaterTrat 304 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับ

MaeKuang 0623 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน)

MaeKuang 1322 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)

Go to top