0921numri 0121 กันยายน 2563 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

Maduea 217 กันยายน 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

EPMaeKuang 3ประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวง อุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

PG1 2ประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

328 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี

127 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

ICT 0217 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้หญิงต้นแบบ ร่วมเสวนา online กับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Go to top