0325 bhumibol 09

25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. กรมชลประทานและคณะผู้ศึกษา ได้จัดการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) โครงการศึกษาวิเคราะห์ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

0318 AustCham 02

10 มีนาคม 2565 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะศิษย์เก่าประเทศออสเตรเลียดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล AustCham Alumni Community Engagement Award 2020

01

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี”
ด้วยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกระเสียว แล้วเสร็จปี 2524 รวมระยะเวลา 40 ปี ซึ่งจากระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้วนานปี ประกอบกับปัญหาปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมบ่อยครั้ง สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงมีเรื่องร้องขอให้สำนักบริหารโครงการเร่งทำการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้แนวทางและแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพการเกษตรและการใช้น้ำในปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัย

0221 water 1

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง เป็นโครงการที่การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำศักยภาพเพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา และสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำในพื้นที่เกาะช้าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

StreetCanal 05

โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

01

โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่กรมชลประทานมอบหมายให้ กิจการร่วมค้า PFOWS JV ดำเนินการสำรวจออกแบบ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของกรมชลประทานในแผนงานที่ 4 เพื่อระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุด สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มจาก 52 เป็น 130 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดปริมาณระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ 50% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย

22 12 2564 01

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี”
ด้วยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกระเสียว แล้วเสร็จปี 2524 รวมระยะเวลา 40 ปี ซึ่งจากระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้วนานปี ประกอบกับปัญหาปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมบ่อยครั้ง สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงมีเรื่องร้องขอให้สำนักบริหารโครงการเร่งทำการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้แนวทางและแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพการเกษตรและการใช้น้ำในปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัย

Go to top