วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 – หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่ปรึกษาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าเยี่ยมชม บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงแผนที่และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร รวมถึงความพร้อมบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขอบเขตงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครั้งนี้ ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และทีมงานโครงการฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ และความพร้อมทีมงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะตรวจสอบฯ ได้เป็นอย่างดี

 

Go to top