21 กันยายน 2563 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

 

 

 

Go to top