25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. กรมชลประทานและคณะผู้ศึกษา ได้จัดการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) โครงการศึกษาวิเคราะห์ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน (ไม่รวมคณะผู้ศึกษา) โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนา และนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หลังจากนั้น วิทยากรทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย รักพานิชมณี ผู้จัดการโครงการ นายอภิชาต ธนวิบูลย์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ นายฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากงานสัมมนา

สำหรับในช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.) ได้แบ่งกลุ่มทดสอบความสนใจนักลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มงานก่อสร้างและค่าลงทุน
2. กลุ่มการเงินและมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน

 

Go to top