srtที่ตั้ง : จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา
เจ้าของงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

bangwa talingchanที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม จัดทำแบบเบื้องต้น จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

goldlineที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม,การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5 2

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top