srtที่ตั้ง : จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา
เจ้าของงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

1426ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1410ที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ 
เจ้าของงาน : กรมทางหลวงชนบท
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

1228ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top