8 1

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย

8 2

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8 3

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ลักษณะงาน : จัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

tsunamiที่ตั้ง : ชายฝั่งทะเลอันดามัน และ 16 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
เจ้าของงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะงาน : จัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ

maesuaiที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม

Go to top