11 1

ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ตั้ง : จังหวัดน่าน
เจ้าของงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ลักษณะงาน : การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

11 3

ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

parkingsvnbที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าของงาน : บริษัท ท่าอาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
ลักษณะงาน : การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

Go to top