ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

eastwaterresourceที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

3 1

ที่ตั้ง : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สปป.ลาว
เจ้าของงาน : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

ที่ตั้ง : เมืองพะโค และเมืองปยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เจ้าของงาน : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม, การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

Go to top