smartpark

ที่ตั้ง : มาบตาพุด จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ลักษณะงาน : ออกแบบรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,500 ไร่ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

EEC

ที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เจ้าของงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลักษณะงาน : จัดทำและนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่นำร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองและแผนการดำเนินงานตามแนวคิดองค์ประกอบเมืองอัจฉริยะ 7 ประการ

2 4

ที่ตั้ง : จังหวัดนครพนม/จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : ศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

2 2

ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม และจัด Road Show

Go to top