10 2

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
ลักษณะงาน : การศึกษาออกแบบ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room)

10 1

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม, การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด, ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,ระบบข้อมูลสารสนเทศ

water crisisที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
ลักษณะงาน : การศึกษาออกแบบ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room)

10 3

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศการบริหาร

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม, การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด, ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,ระบบข้อมูลสารสนเทศ

Go to top