12 3

ที่ตั้ง : จ.กาญจนบุรี ราชบุรี กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล
เจ้าของงาน : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
ลักษณะงาน : การศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge)

12 2

ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
เจ้าของงาน : จังหวัดเชียงราย
ลักษณะงาน : การจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน

12 1

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลักษณะงาน : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย

Go to top