บริษัทฯ ให้บริการในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุดโครงการ โดยเน้นคุณภาพและความต้องการของผู้รับบริการ ดังมีขอบเขตการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

งานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

 • การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
 • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ
 • การวางแผนระบบป้องกันน้ำท่วม
 • วิศวกรรมเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ
 • การวางแผนการพัฒนาและการปรับปรุงระบบชลประทาน
 • การบริหารจัดการน้ำบาดาล
 • การพัฒนาเกษตรกรรมและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 • การวางแผนการบริหารจัดการการใช้ที่ดิน
 • การสำรวจชดเชยทรัพย์สินและอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่

งานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

 • การวางแผน วางผังและออกแบบชุมชน / เมือง / ภูมิภาค
 • การบริหารจัดการชุมชน / เมือง /ภูมิภาค
 • อาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย
 • โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
 • ระบบบริการในอาคาร

งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานจัดการขยะและของเสีย

 • ระบบประปาและสุขภิบาล
 • วิศวกรรมระบบท่อ
 • ระบบรวบรวม ระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
 • การควบคุมมลพิษทางน้ำ
 • การจัดการขยะและของเสียอันตราย

งานวิศวกรรมท่าเรือและชายฝั่ง

 • การสำรวจและติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง
 • การศึกษาและออกแบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
 • การศึกษาและออกแบบโครงสร้างทางทะเลและทางเรือ

งานคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

 • การวางแผนและการจัดการด้านจราจร
 • การววางแผนและสำรวจการขนส่ง
 • ทางหลวงและสะพาน
 • ทางรถไฟ
 • สนามบิน
 • ระบบขนส่งมวลชน
 • ระบบโลจิสติกส์

งานอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน

 • การวางแผนและการจัดการแหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
 • ระบบสายส่งไฟฟ้า
 • การตรวจสอบ การจัดทำ การติดตามและการประเมินผลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • การบำรุงรักษาและตรวจสอบพลังงาน
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องกลไฟฟ้า

งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ สัตว์น้ำและสัตว์ป่า
 • การศึกษาและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การติดตามตรวจสอบป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทางด้านสุขภาพ

งานบริหารจัดการภัยพิบัติ

 • การบริหารจัดการ การวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การวางแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม วาตภัยและคลื่นยักษ์สึนามิ

งานพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

 • การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
 • การจัดการด้านกีฬาและนันทนาการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • การออกแบบและวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 • การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 • การวางระบบการสื่อสารและการส่งข้อมูลระยะไกล
 • ระบบโทรมาตรและระบบ SCADA

งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง

 • การควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง
 • การสำรวจปริมาณงานและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 • การออกแบบรวมก่อสร้าง (Turnkey)
 • การฝึกอบรมเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • การแปรรูปองค์กร
 • การปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการ

งานเศรษฐกิจสังคม การเงิน และการลงทุนโครงการ

 • งานประเมินคุณค่าของชุมชน / สาธารณะ / การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • งานวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินและสังคม
 • งานพัฒนาและการลงทุนโครงการ
Go to top