หน่วยงานราชการ

 image001

image003

 image005

กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

กรมเจ้าท่า

 image006

 image008

image010

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมป่าไม้

กรมการบินพลเรือน

 image011

 image013

image015

กรมทรัพยากรธรณี

กรมการขนส่งทางบก

 กรมทางหลวง

image016 

image018

 image020

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

image022 

image023

image025

กรมทางหลวงชนบท

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมชลประทาน

image028 

 image029

image030 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

 

 

 image032

 image034

image036 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมการข้าว 

กรมหม่อนไหม 

 image044

image046

 image047

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 image049

 image051

image053

กรมที่ดิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 image055

image057

image059

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรุงเทพมหานคร 

 สำนักการระบายน้ำ

image062

 image063

 image065

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 image067

 image069

image072

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมวิชาการเกษตร

 กรมส่งเสริมการเกษตร


 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

image073 image075 image077
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
     
image079 image081 image083
องค์การจัดการน้ำเสีย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     
image086 image087 image089
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     
image091 image093 image095
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 


 

หน่วยงานเอกชน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

     
image104 image105
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด Asian Development Bank
     
image109 image113
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
     
image115 image117
บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด Japan Bank for International Cooperation(JBIC)
     
image121 image123 image125
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
     
   
 ธนาคารโลก    
Go to top