• เกี่ยวกับเรา

pyบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรและ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาหลากหลาย สาขาวิชาชีพ รวม
ทั้งการให้บริการในการบริหารจัดการแก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กร ระหว่างประเทศ

จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปี ปัญญาฯ ได้พัฒนาขีดความสามารถในหลายสาขาความ เชี่ยวชาญจนได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กอปรกับความพร้อมด้านบุคลากรมืออาชีพ และบุคลากรสนับสนุนที่มีความรู้ ความสามารถรวมกันมากกว่า 250 คน พร้อมด้วยการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้แนวคิด นวัตกรรม และวิทยาการใหม่ๆ ในระดับสากล ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่เจ้าของงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงาน ระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและปรับปรุงคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้บริษัทปัญญาได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้รับอนุญาตให้ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2553 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เป็นสมาชิสภาวิศวกรและสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

 

Go to top