0722ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : การศึกษาสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

0835ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

maesuaiที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ

yomที่ตั้ง : ลุ่มน้ำยม
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก, การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Go to top