ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม

2 4

ที่ตั้ง : จังหวัดนครพนม/จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : ศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

2 2

ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม และจัด Road Show

2 1

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : การวางผังเชิงพื้นที่ระดับประเทศ และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top