pattayawastewaterที่ตั้ง : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม, การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม

ที่ตั้ง : เมืองพะโค และเมืองปยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เจ้าของงาน : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม, การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

eastwaterresourceที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

Go to top