pasakที่ตั้ง : แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าของงาน : กรมเจ้าท่า
ลักษณะงาน : การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

4 3

ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

4 2

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด
และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

4 1

ที่ตั้ง : จังหวัดกระบี่ และอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน : กรมเจ้าท่า
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำรวจออกแบบ และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top