srtที่ตั้ง : จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา
เจ้าของงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

5 3

ที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เจ้าของงาน : กรมทางหลวง
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสมและแผนการลงทุน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

5 2

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

5 1

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม จัดทำแบบเบื้องต้น จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top