1 2

ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

1 1

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การศึกษาผลกระทบทางสังคม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ : http://www.kongloeichimun.com/

 

EEC

ที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เจ้าของงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลักษณะงาน : จัดทำและนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่นำร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองและแผนการดำเนินงานตามแนวคิดองค์ประกอบเมืองอัจฉริยะ 7 ประการ

smartpark

ที่ตั้ง : มาบตาพุด จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ลักษณะงาน : ออกแบบรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,500 ไร่ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Go to top