• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2
กรมชลประทานและกิจการร่วมค้า PFOWS JV ได้จัดให้มีการสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม IEC ๕๐๐ กรมชลประทาน สามเสน ร่วมกับระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings การสัมมนาฯ ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายอรรถพล พรหมศิริ ผู้ประสานงานกิจการร่วมค้า PFOWS JV นำเสนอสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด และนายสนั่น ศิริอ่อน หัวหน้าคณะทำงาน นำเสนอรูปแบบกำแพงกันดินและการออกแบบรายละเอียด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 77 คน

{unitegallery 2022 catid=90}

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top